AANPAK ARMOEDE EN SCHULDEN

Tijdens de, gelukkig voorbije, economisch crisis zijn de afgelopen jaren veel mensen in financiële problemen gekomen.

Onze gemeente Laarbeek telt het schrikbarende aantal van 440 kinderen dat in een situatie van armoede verkeert. De PvdA zal bepleiten dat de gemeente bij de armoede- en schuldenaanpak de “Kinderen in armoede” bijzondere aandacht geeft. Schuldenproblematiek, onbekendheid met regelingen en laaggeletterdheid hangen vaak met elkaar samen. Het is daarom van belang de geletterdheid, inclusief digitale vaardigheden, te bevorderen en daar waar mogelijk regelingen en communicatie te vereenvoudigen.