Verkiezingsprogramma 2018

PvdA Laarbeek verkiezingsprogramma gemeenteraad 2018

 

Kies voor méér dan alleen jezelf

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. In een land, waar kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn en verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal voor het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd is een basis.

Wie geen bestaanszekerheid kent komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.

 

Woningbouw

De PvdA wil dat iedereen in Laarbeek fijn en tevreden kan wonen in aantrekkelijke dorpskernen. We ondersteunen creatieve woonideeën en stimuleren het nemen van duurzame maatregelen om een fijne leefomgeving voor ons en onze (klein)kinderen te behouden.
Om dit te bereiken zetten wij ons in op de volgende doelen:

 • Alle sociale huurwoningen moeten binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan.
 • Mensen kunnen verhuizen binnen hun eigen dorp of buurt. Dat vraagt om een gedifferentieerd aanbod zowel naar kwaliteit van huur- en koopwoningen als naar geschiktheid voor verschillende levensfasen.
 • Wijken en dorpen zijn gemengd samengesteld, dat kan segregatie voorkomen.
 • De nieuwbouw van levensloopbestendige woningen wordt gestimuleerd, dat geldt ook
  voor het investeren in de aanpassing van bestaande woningen
 • Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor toetreders op de woningmarkt
  en voor mensen die (bijvoorbeeld vanuit beschermd wonen) zelfstandig gaan wonen,
  maar ook voor ouderen en statushouders.
 • Woningen die door particuliere beleggers/aanbieders worden verhuurd onder de sociale
  huurgrens worden ook in een goed en eerlijk werkend toewijzingssysteem opgenomen.
 • Experimentele vormen van woningbouw voor verschillende doelgroepen worden ondersteund.
  Dat geldt ook voor de vorming van woonzorgzones, waar daar behoefte aan is.
 • Bestaande woningen en gemeentelijke gebouwen waar mogelijk verduurzamen, onder andere
  door het benutten van collectief aanbod van mogelijkheden met zonnepanelen, isolatie, led verlichting etc.
 • Het hergebruik van leegstaande (monumentale) panden wordt bevorderd door het daar waar mogelijk aanpassen van bestemmingsplannen; het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

Veilige en schone openbare ruimte

Iedereen wil graag wonen in een goed leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren.

De PvdA wil in de steeds individualistischer samenleving het groepsgevoel terugbrengen en de zelfredzaamheid vergroten door initiatieven te faciliteren, te versnellen en vergemakkelijken.

De PvdA wil zich hiervoor als volgt inzetten:

 • Creëren van veilige speelplekken voor kinderen.
 • Bevorderen van speeltuinen bij zorgcentra zodat ouderen kunnen genieten en een veilige omgeving en verbinding ontstaat.
 • Bewoners faciliteren om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de eigen buurt, door
  0 het leuk maken en belonen van samenwerking bij schoonmaken en schoonhouden van de woonomgeving
  o het faciliteren via buurt-app, een concreet loket en samen met scholen.
  o Op schoolfietsroutes de samenwerking met de school op te zoeken.
 • Veilige routes (met verlichting) in en tussen de dorpen, waarbij de prioriteit ligt bij plaatsen die nu niet via een veilige route te bereiken zijn.

 

Vitale dorpskernen

Aantrekkelijke dorpskernen zorgen voor levendigheid, zetten aan tot ontmoeten en brengen ook veiligheid. Door groepen met verschillende behoeftes bij elkaar te brengen ontstaat een win-win situatie. Winkels, horeca, bewoners en verenigingen creëren samen levendigheid in de dorpen en kunnen elkaar helpen op het gebied van sport, kunst, cultuur en muziek. Als men op de hoogte is van elkaars noden zijn creatieve oplossingen vaak voorhanden.

Daarnaast heeft de luchtkwaliteit invloed op de leefbaarheid in en om de dorpen. Deze lucht-kwaliteit wordt ook in Laarbeek bedreigd door de omvang van de veehouderij. De intensieve veehouderij heeft naast risico’s voor de volksgezondheid ook andere nadelige effecten, zoals stankoverlast en de mestproductie.

De PvdA wil een grotere vitaliteit als volgt stimuleren:

 • Wonen, werken en recreëren moeten waar mogelijk zo dicht mogelijk bij elkaar liggen.
 • Karakteristieke dorpskernen worden behouden.
 • De productie en uitstoot van fijnstof moet zoveel mogelijk beperkt worden. Naast een verstandig ruimtelijk beleid, helpt ook het gebruik van de elektrische auto om dit te beperken. Snellaadpalen zijn wenselijk in Laarbeek.
 • Het autoverkeer door wijken en kernen waar mogelijk ontmoedigen.
 • In onze bestemmingsplannen zijn we kritisch op de vestiging van nieuwe stallen; in overbelaste gebieden zullen we de vergunningen schrappen van boeren die stoppen om te voorkomen dat in die gebieden het aantal dieren kan blijven toenemen.
 • Ongebruikte milieuvergunningen (voornamelijk van veehouderijen) worden door de gemeente zo snel als dat wettelijk mogelijk is ingetrokken.
 • Verduurzaming van landbouw en veehouderij stimuleren.
 • Het groene buitengebied, met name het groen tussen de verschillende kernen, moet behouden blijven en waar nodig versterkt.Voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor alle doelgroepen van de sociale huur.
 • Samen met ontwikkelaars zorgen voor meer woningen in de middenhuur (van € 750-950).