VITALE DORPSKERNEN

Bewoners, winkels, markten en horeca creëren samen levendigheid in de dorpen

Vitale dorpskernen zijn uitnodigend, zetten aan tot ontmoeten en brengen veiligheid. Groepen met verschillende behoeftes helpen bij elkaars noden met creatieve oplossingen. De PvdA wil vitaliteit stimuleren met een verstandig ruimtelijk beleid. In onze gemeente wordt het autover-keer door wijken en kernen waar mogelijk ontmoedigd en wordt een snelle transitie naar de elektrische auto nagestreefd.

De luchtkwaliteit heeft grote invloed op de leefbaarheid in en om onze kernen. De PvdA wil bereiken dat de fijnstof uitstoot, de stankoverlast en de mestoverschotten van intensieve veehouderijen de luchtkwaliteit en de volksgezondheid niet nog langer en verder bedreigen. In bestemmingsplannen zijn we kritisch op de vestiging van nieuwe stallen; in overbelaste gebieden zullen we de vergunningen schrappen van stoppende inrichtingen om een verdere uitbreiding van de veestapel te voorkomen. Ongebruikte milieuvergunningen van veehouderijen worden ingetrokken.